Wiadomość wysłana

Wyślij zapytanie

Regulamin Self Storage

regulamin self storage

REGULAMIN NAJMU BOKSÓW

WERSJA OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 29.04.2021 ROKU

Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

1) Wynajmujący – LOCKBOX sp. z o.o., z siedzibą w Dąbrowie, 62 – 070 Dąbrowa, przy ul. Bukowskiej 41, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572372, NIP 7773253557, REGON 362290948, kapitał zakładowy: 6.010.000,00 zł, reprezentowaną przez: Tomasza Jagiełkę – Prezesa Zarządu,

2) Najemca – strona Umowy Najmu zawartej z Wynajmującym,

3) Umowa – umowa pomiędzy Wynajmującym a Najemcą, regulująca warunki najmu opisanego tam Boksu, którego dysponentem jest Wynajmujący,

4) Budynek – budynek położony w Dąbrowie, 62 – 070 Dąbrowa, ul. Batorowska 30,

5) Boks – pomieszczenie znajdujące się w Budynku, przeznaczone do magazynowania rzeczy ruchomych należących do Najemcy, 

6) Regulamin – niniejszy Regulamin Najmu Boksów.

Usunąć punkt „Opłata”

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy Regulamin reguluje stosunek najmu pomiędzy Wynajmującym a Najemcą w zakresie nieuregulowanym Umową.
 2. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie także we wszelkich kontaktach i transakcjach handlowych z Najemcami będącymi konsumentami w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego podejmowanych z Najemcami na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Wynajmujący oświadcza, że posiada tytuł prawny do Budynku oraz że służy mu nieograniczone prawo do wynajmu Boksów znajdujących się w Budynku.
 4. W razie sprzeczności pomiędzy treścią Regulaminu a treścią Umowy Najmu pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. 
 5. Najemca może kontaktować się z Wynajmującym za pomocą następujących kanałów komunikacyjnych:
  • a) pisemnie – na adres siedziby Wynajmującego,
  • b) mailowo – na adres kontakt@lockbox.pl,
  • c) telefonicznie – pod numerem telefonu 604 407 407 lub 61 677 61 01,
  • d) osobiście w siedzibie Wynajmującego.
 6. Zarówno przy zawarciu Umowy jak i po jej zakończeniu strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy Boksu udostępnianego Najemcy w ramach zawartej Umowy, w celu oceny stanu Boksu przed jego wydaniem przez Wynajmującego i po jego zdaniu przez Najemcę.
 7. Najemca ma prawo do korzystania z usług dodatkowych oferowanych przez Wynajmującego. Zakres usług dodatkowych oraz cennik usług dodatkowych określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.

2 PRZEDMIOT NAJMU

 1. Przedmiotem najmu jest Boks, opisany w Umowie, będący wyodrębnionym lokalem znajdującym się w Budynku, stanowiącym samodzielną całość.
 2. Boks przeznaczony jest do przechowywania wszelkiego rodzaju rzeczy ruchomych, których posiadanie, wyrabianie, przetwarzanie, gromadzenie oraz obrót nie jest zabroniony przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Rzeczy złożone w Boksie nie są oddawane Wynajmującemu na przechowanie. Boks nie może być przeznaczony przez Najemcę na cele mieszkalne ani na cele biurowe związane ze świadczeniem usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – w przypadku Najemców prowadzących działalność gospodarczą. Najemca zobowiązany jest do użytkowania Boksu zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 4. Niedopuszczalne jest przechowywanie w Boksie przedmiotów i substancji:

1) środków pieniężnych, monet, kruszców, dokumentów poświadczonych (dokumentów typu „deed”), obligacji, papierów wartościowych itp.;

2) inwentarza żywego, roślin; 

3) wszelkiego rodzaju biżuterii, zegarków, kamieni szlachetnych, znaczków, których łączna wartość przekracza 2 500 PLN;

4) futer, dzieł sztuki, perfum, tytoniu, cygar, papierosów, piwa, wina, innych alkoholi oraz przedmiotów o podobnych właściwościach, których łączna wartość przekracza 50 000 PLN;

5) urządzeń elektronicznych, których łączna wartość przekracza 50 000 PLN. Urządzenia elektroniczne oznaczają wszelkie komercyjne lub powszechnego użytku urządzenia i instrumenty elektroniczne, w tym telefony komórkowe i smartfony, sprzęt RTV, komputery, oprogramowanie komputerowe, twarde dyski, układy scalone, obwody drukowane oraz ich elementy składowe, modemy, monitory, aparaty fotograficzne, faksy, fotokopiarki, kamery wideo, urządzenia Hi-Fi i stereo, odtwarzacze CD, rejestratory/odtwarzacze cyfrowe itp. (ciężkiego sprzętu elektronicznego, takiego jak rozdzielnice, turbiny, generatory itp., nie uznaje się za urządzenia elektroniczne);

6) paliwa nuklearnego, odpadów nuklearnych; 

7) produktów promieniotwórczych, toksycznych, wybuchowych lub innych niebezpiecznych lub grożących skażeniem;

8) wszelkiej broni wykorzystującej rozszczepienie lub syntezę jądra atomu lub podobną reakcję lub siłę lub materię promieniotwórczą;

9) łatwo psujących się lub narażonych na zepsucie;

10) których przechowywanie, w tym w zakresie szczególnych wymogów lub zasad przechowywania regulują odrębne przepisy prawa;

11) materiałów łatwopalnych, substancji toksycznych, środków żrących, produktów ropopochodnych, amunicji, pełnych i pustych pojemników ciśnieniowych do przewozu gazów technicznych i LPG;

12) krwi, tkanek lub organów ludzkich bądź zwierzęcych;

13) skradzionych lub w inny sposób pochodzących z przestępstwa przedmiotów;

14) środków odurzających;

15) w przypadku ubezpieczenia przez Najemcę rzeczy złożonych w Boksie w sposób opisany w § 6 Regulaminu – niewymienionych w niniejszym ustępie rzeczy, których składowanie podlega wyłączeniom lub ograniczeniom określonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia, o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu.

 1. Tylko za zgodą Wynajmującego, wyrażoną pisemnie pod rygorem nieważności, do Boksu mogą zostać złożone następujące rzeczy: 

1) płyny w zamkniętych opakowaniach, materiały sypkie, lepkie; 

2) przedmioty lub substancje mogące wywołać odór;

3) żywność hermetycznie zapakowana;
4) opony w dedykowanych do ich przechowywania workach z zastrzeżeniem limitu czterech sztuk opon na jeden boks.

 1. W Boksie mogą być jednocześnie składowane rzeczy, których łączna wartość w każdym momencie składowania nie przekracza wartości określonej w Umowie Najmu jako „DEKLAROWANA PRZEZ NAJEMCĘ WARTOŚĆ ZŁOŻONYCH RZECZY”. 

3 DOSTĘP DO BOKSU

 1. Boks będzie udostępniony codziennie, przez całą dobę.
 2. Wydanie indywidualnej karty dostępu nastąpi po uprzednim uiszczeniu przez Najemcę czynszu za pierwszy okres rozliczeniowy i opłaty kaucyjnej w wysokości 50 zł za każdą indywidualną kartę dostępu, zwrotnej po zakończeniu obowiązywania Umowy, pod warunkiem zwrotu tej karty nieuszkodzonej Wynajmującemu.
 3. Boks zabezpieczony jest poprzez zapewnienie możliwości wejścia do Budynku tylko dla osób posiadających indywidualne karty dostępu, 24-godzinny monitoring, monitoring wizyjny poza godzinami pracy biura, dojazdowe patrole ochrony. 

4 OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO 

Wynajmujący obowiązany jest: 

1) udostępnić na wyłączność Boks Najemcy poprzez oddanie mu do dyspozycji indywidualnej karty dostępu; Wynajmujący będzie miał dostęp do Boksu w trakcie obowiązywania Umowy wyłącznie w celu sprawdzenia stanu technicznego Boksu, w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa, Umowy lub Regulaminu, w przypadku pożaru, w celu usunięcia zagrożenia, w przypadku awarii systemów zabezpieczających przechowywane mienie Najemcy w celu jak najszybszego usunięcia awarii, w innym stanie wyższej konieczności oraz w innych przypadkach określonych w przepisach prawa, Umowie lub Regulaminie;

2) utrzymać Boks w stanie zdatnym do zrealizowania celu Umowy poprzez: 

3) udostępnienie Najemcy - w miarę wolnych miejsc - miejsca parkingowego na terenie przed Budynkiem, w którym znajduje się Boks, przy czym Wynajmujący udostępni miejsce parkingowe tylko na czas wniesienia lub wyniesienia rzeczy do Boksu, przez okres nie przekraczający 120 minut.

5 OBOWIĄZKI NAJEMCY 

 1. Najemca obowiązany jest: 

1) korzystać z Boksu zgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami prawa, Umową oraz Regulaminem; 

2) ubezpieczyć rzeczy złożone w Boksie zgodnie z postanowieniami § 6 i § 7 Regulaminu; 

3) zwolnić Boks najpóźniej do końca ostatniego dnia trwania stosunku najmu, przy czym: 

a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązku zwolnienia (wydania) Boksu przez Najemcę, Wynajmujący może obciążyć Najemcę karą umowną za bezumowne korzystanie z Boksu w wysokości 2/30 miesięcznego czynszu najmu brutto za każdy dzień bezumownego korzystania”; 

b) w każdym przypadku, w którym Wynajmującemu przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych do Boksu, Wynajmujący może sprzeciwić się odebraniu rzeczy przez Najemcę, będących przedmiotem jego własności lub współwłasności, zarówno w trakcie trwania, jak i po wygaśnięciu stosunku najmu;

c) w przypadkach wskazanych w lit. a) – b) powyżej Wynajmujący może umieścić rzeczy Najemcy w innym Boksie –wyodrębnionym przez Wynajmującego w lokalizacji wybranej przez niego specjalnie na potrzeby składowania nieodebranych w terminie rzeczy wszystkich Najemców Wynajmującego. Nie uchybia to uprawnieniom Wynajmującego opisanym w lit. a) – b) powyżej; 

4) utrzymywać rzeczy złożone w Boksie w czystości oraz zachowywać porządek w Boksie; 

5) powstrzymać się od jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych oraz instalowania wyposażenia w Boksie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Wynajmującego; 

6) nie podnajmować lub oddawać w bezpłatne używanie Boksu bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Wynajmującego; 

7) przestrzegać przepisów porządkowych, przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny; 

8) płacić czynsz i inne opłaty, o których mowa w Umowie lub Regulaminie; 

9) niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od zajścia takiej zmiany) poinformować Wynajmującego o wszelkich zmianach danych podanych w Umowie, zmiany nazwy, nazwiska, firmy, miejsca zamieszkania, siedziby, statusu prawnego, konta bankowego, telefonów kontaktowych, Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), numeru REGON. Jeżeli Najemca zawarł Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku zmian podlegających wpisowi do właściwego rejestru związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej Najemca potwierdzi takie zmiany przez dostarczenie kopii odpowiedniego dokumentu z właściwego rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dokonania wpisu takiej zmiany; 

10) strzec indywidualnej karty dostępu do Boksu przypisanego Najemcy na mocy Umowy. W przypadku uzasadnionego podejrzenia udostępnienia indywidualnej karty dostępu osobie nieupoważnionej, Najemca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić się do Wynajmującego o zmianę indywidualnej karty dostępu; W takiej sytuacji znajduje zastosowanie § 4 ust. 2 lit. d) Regulaminu;

11) niezwłocznie poinformować Wynajmującego o zauważeniu utraty lub kradzieży indywidualnej karty dostępu. W godzinach pracy recepcji Wynajmujący dokona zmiany indywidualnej karty dostępu ze względów bezpieczeństwa i poinformuje o tym Najemcę. Najemca pokryje koszty związane z powyższą zmianą, w wysokości określonej zgodnie z § 4 ust. 2 lit. d) Regulaminu;

12) w przypadku utraty indywidualnej karty dostępu Najemca może zażądać wydania nowej karty. Stosuje się § 4 ust. 2 lit. d) Regulaminu;

13) usunąć na swój koszt wszelkie odpady, w tym opakowania (kartony, folie, palety) i nie korzystać w tym celu z istniejących śmietników w Budynku lub na terenie wokół Budynku, które służą wyłącznie na potrzeby Wynajmującego. W przypadku naruszenia przez Najemcę tego zobowiązania Wynajmujący obciąży Najemcę karą umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień trwania naruszenia. 

6 UBEZPIECZENIE WYNAJMUJĄCEGO 

 1. Wynajmujący oświadcza, że posiada ubezpieczenie, zgodnie z którym możliwie jest objęcie tymże ubezpieczeniem mienia Najemcy przechowywanego w Boksie na zasadach określonych w warunkach ogólnych tego ubezpieczenia. Ogólne warunki ubezpieczenia zostają przedłożone Najemcy przed zawarciem Umowy. W przypadku skorzystania przez Najemcę z takiego ubezpieczenia uznaje się, że Najemca spełnił obowiązek, o którym mowa z § 5 ust. 1 pkt 2) Regulaminu, jednak tylko pod warunkiem i przez okres terminowego uiszczania przez Najemcę płatności z tytułu takiego ubezpieczenia (Opłata Dodatkowa). Wniosek o objęcie rzeczy złożonych w Boksie ubezpieczeniem oferowanym przez Wynajmującego powinien być złożony najpóźniej przed zawarciem Umowy. W przypadkach objęcia ubezpieczeniem Wynajmującego mienia Najemcy w Boksie, Najemca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego Opłaty Dodatkowej określonej w wysokości ustalonej w Umowie. Opłata Dodatkowa będzie uiszczana wraz z czynszem, na zasadach określonych w Umowie i Regulaminie.
 1. W przypadku woli Najemcy objęcia ubezpieczeniem Wynajmującego mienia Najemcy, do spraw związanych z tym ubezpieczeniem zastosowanie znajdują ogólne warunki ubezpieczenia stosowane u danego ubezpieczyciela.
 2. Wynajmujący oświadcza, iż warunki jego ubezpieczenia, w tym wysokość Opłaty Dodatkowej w kolejnych latach jak i należna z ich tytułu składka może ulec zmianie, m.in. ze względu zmianę oferty ubezpieczyciela Wynajmującego i obowiązującego u niego cennika. W przypadku zmiany warunków ubezpieczenia, jakie posiada Wynajmujący, nowe warunki zostaną przesłane Najemcy do zapoznania się i akceptacji w sposób i w terminie wynikający z ogólnych warunków ubezpieczenia. W braku akceptacji nowych warunków Najemca zobowiązany jest do poinformowania o tym Wynajmującego oraz dostarczenia kopii polisy, o której mowa w § 7 poniżej, w ciągu 14 dni od dnia przekazania Najemcy nowych warunków ubezpieczenia. 
 3. Wynajmujący oświadcza, iż nie jest zobowiązany do odnawiania obecnej polisy lub zawarcia innej w zakresie ochrony mienia wniesionego do Boksu w kolejnych okresach ubezpieczeniowych. W przypadku rezygnacji z dalszego ubezpieczenia Wynajmujący poinformuje o tym fakcie Najemcę, którego mienie jest objęte tym ubezpieczeniem. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest w terminie 14 dni od uzyskania od Wynajmującego wyżej wymienionej informacji do ubezpieczenia mienia w sposób opisany w § 7 Regulaminu, poinformowania o tym Wynajmującego oraz dostarczenia kopii polisy, w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia mienia przez Najemcę.

7 UBEZPIECZENIE NAJEMCY 

 1. Jeśli Umowa lub Regulamin nie stanowią inaczej, a rzeczy złożone w Boksie nie zostały objęte ubezpieczeniem zgodnie z § 6 Regulaminu – rzeczy złożone w Boksie powinny być ubezpieczone przez Najemcę. Okazanie dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia – polisy wraz z dowodem jej pełnego opłacenia jest warunkiem udostępnienia Boksu. Najemca jest zobowiązany do ubezpieczenia mienia wniesionego do Boksu na następujących zasadach: 
 2. a) zawarcia umowy ubezpieczenia mienia wniesionego do przedmiotu najmu najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od zawarcia Umowy, 
 3. b) utrzymywania umowy ubezpieczenia przez cały okres trwania Umowy, 
 4. c) doręczenia Wynajmującemu kopii umowy ubezpieczenia najpóźniej w 7 dni roboczych od zawarcia Umowy, a także niezwłocznego informowania Wynajmującego o wszelkich zmianach i aneksach do umowy ubezpieczenia, 
 5. d) doręczenia kopii aktualnej umowy ubezpieczenia oraz aktualnej polisy (oraz okazania oryginału) na każde dodatkowe wezwanie Wynajmującego, 
 6. Do czasu spełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lit. c) powyżej, Wynajmujący może powstrzymać się od udostępnienia Boksu Najemcy. 
 7. Ubezpieczenie rzeczy powinno również obejmować czas bezumownego przetrzymywania rzeczy w Boksie. 

8 CZYNSZ I OPŁATY DODATKOWE 

 1. Najemca zobowiązany jest do zapłaty czynszu i innych opłat w wysokości ustalonej w Umowie. Jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym Umowa trwa krócej niż przez okres pełnego miesiąca, wysokość czynszu oraz innych opłat naliczanych miesięcznie (z wyjątkiem opłaty tytułem składki ubezpieczeniowej) ustala się, jako iloczyn dni, przez które w danym miesiącu Umowa obowiązuje oraz stawki 1/30 czynszu (brutto) lub danej opłaty (brutto). 
 2. Najemca zgadza się, iż stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji na następujących zasadach:

1) waloryzacja będzie dokonywana o wartości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanego przez Główny Urząd Statystyczny za poprzedni rok, a w przypadku zaprzestania publikacji tego wskaźnika innym w oparciu o wskaźnik odpowiadający temu wskaźnikowi;

2) waloryzacja będzie skuteczna od dnia 1 stycznia danego roku, przy czym naliczana będzie począwszy od miesiąca następującego po miesiącu publikacji wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, a kwota waloryzacji za okres od 1 stycznia do końca miesiąca, w którym dokonywana będzie waloryzacja, będzie uwzględniona w fakturze obejmującej taki kolejny miesiąc;

3) do czasu otrzymania faktury uwzględniającej kwotę waloryzacji Najemca zobowiązany jest do opłacania czynszu w dotychczasowej wysokości.

 1. Najemca zobowiązany jest płacić czynsz oraz wszelkie opłaty wskazane w Umowie miesięcznie z góry w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wynajmującego faktury za dany miesiąc.
 2. W razie opóźnienia z uiszczeniem czynszu lub innych opłat Wynajmujący naliczy odsetki ustawowe za opóźnienie. 
 3. Pierwszy czynsz, kaucja za kartę dostępu, oraz – o ile będzie mieć to zastosowanie – kaucja zabezpieczająca oraz pierwsza składka ubezpieczeniowa (w przypadku zdecydowania się przez Najemcę na ubezpieczenie mienia w Boksie zgodnie z ofertą Wynajmującego) zostaną zapłacone w chwili podpisania Umowy. Wynajmujący wystawi Najemcy fakturę za dany miesiąc i wyśle ją do Najemcy niezwłocznie po wystawieniu nie później niż do 5. dnia miesiąca. Faktura za dany okres rozliczeniowy obejmuje również inne niż czynsz opłaty powstałe w poprzednim okresie rozliczeniowym. Brak doręczenia faktury przez Wynajmującego nie uchybia obowiązkowi terminowej zapłaty czynszu. 
 4. W celu zabezpieczenia czynszu, z którym Najemca zalega nie dłużej niż jeden rok, Wynajmujący może odmówić wydania stanowiących własność lub współwłasność Najemcy rzeczy złożonych w Boksie, ze względu na przysługujące mu ustawowe prawo zastawu i w granicach takiego prawa.

9 CZAS TRWANIA UMOWY 

 1. Umowa może być zawarta na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony. 
 2. Jeżeli Umowa zawarta jest na czas oznaczony, Najemca, w przypadku woli dalszego korzystania z Boksu po wygaśnięciu Umowy, obowiązany jest zgłosić zamiar zawarcia kolejnej Umowy na czas oznaczony lub nieoznaczony najpóźniej na 7 dni przed upływem czasu, na który zawarta została Umowa na czas oznaczony. W przypadku niespełnienia ww. obowiązku albo braku możliwości zawarcia Umowy z jakichkolwiek przyczyn, Najemca, od dnia następnego po dniu wygaśnięcia Umowy na czas oznaczony, w przypadku nieopróżnienia Boksu, obowiązany jest do uiszczania wynagrodzenia (odszkodowania) za bezumowne korzystanie z Boksu zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) Regulaminu. Nie uchybia to uprawnieniom Wynajmującego określonym w Regulaminie, w szczególności w § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b) Regulaminu.
 3. Zawarcie kolejnej Umowy na czas oznaczony lub nieoznaczony może nastąpić również w następstwie wyraźnego przyjęcia oferty doręczonej Najemcy przez Wynajmującego. Ewentualna oferta zostanie doręczona Najemcy przez Wynajmującego nie później niż na 7 dni przed dniem wygaśnięcia Umowy na czas oznaczony.
 4. W czasie trwania Umowy zawartej na czas określony Najemca może opróżnić Boks i oświadczyć Wynajmującemu o braku zamiaru dalszego korzystania z Boksu. W takim przypadku Wynajmujący jest uprawniony do udostępnienia Boksu innym Najemcom. Sytuacja ta nie zwalnia Najemcy od obowiązku zapłaty czynszu oraz innych opłat do końca trwania Umowy. 

10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY UMOWNE

 1. Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia zapłaty od Najemcy kary umownej w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Najemcy – Wynajmujący jest uprawniony do żądania od Najemcy kary umownej w wysokości czynszu za jeden miesiąc trwania Umowy.
 2. Najemca jest uprawniony do dochodzenia zapłaty od Wynajmującego kary umownej w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wynajmującego – Najemca jest uprawniony do żądania od Najemcy kary umownej w wysokości czynszu za jeden miesiąc trwania Umowy.
 3. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym Regulaminie kar umownych, każda ze stron jest uprawniona do dochodzenia od drugiej strony odszkodowania w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.
 4. Najemca jest odpowiedzialny za pieczę nad indywidualną kartą dostępu. Każda osoba posiadająca indywidualną kartę dostępu będzie traktowana, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, jako upoważniona przez Najemcę do korzystania z Boksu. W przypadku powierzenia przez Najemcę indywidualnej karty dostępu osobie trzeciej, Najemca odpowiada za działania lub zaniechania takiej osoby, jak za własne działania lub zaniechania. 
 5. W przypadku utraty indywidualnej karty dostępu przez Najemcę jest on zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu, przy czym zgłoszenie to będzie skuteczne jedynie w przypadku jego zgłoszenia osobiście w siedzibie Wynajmującego, pisemnie na adres Wynajmującego, lub za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail Wynajmującego podany wraz z danymi Wynajmującego w komparycji Umowy; w przypadku zgłoszenia pisemnego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgłoszenie staje się skuteczne z chwilą jego doręczenia Wynajmującemu. 
 6. Wynajmujący nie odpowiada za szkodę wyrządzoną Najemcy przez osobę, która bez zgody Najemcy posługiwała się indywidualną kartą dostępu, do czasu zgłoszenia Wynajmującemu faktu utraty karty zgodnie z zasadami określonymi powyżej. 

11 ZABEZPIECZENIE BOKSU

 1. Każdy Boks jest zabezpieczony zasuwą posiadającą dwa otwory – jeden przeznaczony jest dla Najemcy, a drugi dla Wynajmującego.
 2. Otwór przeznaczony dla Najemcy służy do zabezpieczenia Boksu przez Najemcę poprzez nałożenie odpowiedniej kłódki.
 3. Usunięcie kłódki przez Najemcę równoznaczne jest z usunięciem rzeczy złożonych przez Najemcę w Boksie. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Najemcę bez zabezpieczenia. Pozostawienie kłódki przez Najemcę po wygaśnięciu Umowy jest równoznaczne z brakiem zwrotu przedmiotu najmu i skutkuje naliczaniem wynagrodzenia (odszkodowania) za bezumowne korzystanie z Boksu.
 4. Otwór przeznaczony dla Wynajmującego służyć będzie w granicach wykonywania przez Wynajmującego prawa zastawu na rzeczach stanowiących własność lub współwłasność Najemcy wniesionych do Boksu i realizacji przez Wynajmującego sprzeciwu odebrania przez Najemcę rzeczy złożonych w Boksie. W tej sytuacji Wynajmujący ma prawo zablokować dostęp do Boksu poprzez nałożenie własnej kłódki.
 5. Najemca nie może blokować Wynajmującemu dostępu do otworu przeznaczonego dla Wynajmującego. W przypadku naruszenia tego postanowienia Najemca zobowiązany będzie do uregulowania kary umownej w wysokości 100 zł. Jeśli blokada nastąpiła w wyniku założenia kłódki Najemcy, Wynajmujący może usunąć kłódkę Najemcy na koszt Najemcy, przy czym, jeśli blokada następuje poprzez takie założenie przez Najemcę kłódki, że blokuje ona dostęp do obu otworów, Wynajmujący na koszt Najemcy założy własną kłódkę.
 6. Uznaje się, że każda kłódka w zasuwie niepochodząca od Wynajmującego należy do Najemcy.

12 WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Jeżeli Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony, stronom przysługuje możliwość rozwiązania Umowy z zachowaniem 15-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
 2. Wynajmujący jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania Umowy zawartej na czas nieoznaczony lub zawartej na czas oznaczony bez wypowiedzenia, jeśli zaistniała chociażby jedna z następujących przyczyn:

1) Boks będzie wykorzystywany przez Najemcę w innym celu niż określony w Regulaminie lub Umowie,

2) Boks będzie wykorzystywany przez Najemcę w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu lub Umowy,

3) Najemca odda Boks lub jego część w podnajem lub do używania osobie trzeciej bez pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Wynajmującego,

4) Najemca zmieni przeznaczenie Boksu lub dokona innych istotnych zmian bez pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Wynajmującego,

5) Najemca uszkodzi w znacznym stopniu lub zniszczy Boks lub zachowanie Najemcy zagraża uszkodzeniem lub zniszczeniem Boksu lub mienia Wynajmującego lub innych najemców;

6) Najemca nie posiada ważnego ubezpieczenia mienia przechowywanego w Boksie;

7) Najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu za co najmniej dwa pełne miesiące, a Wynajmujący wezwał Najemcę na piśmie do uiszczenia należności z tytułu czynszu lub innych opłat, udzielając mu w tym celu dodatkowego miesięcznego terminu;

8) Najemca znajdzie się w stanie niewypłacalności;

9) nastąpi śmierć Najemcy będącego osobą fizyczną.

 1. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron.

13 PRAWO NAJEMCY-KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

 1. Najemca, który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Najemca obowiązany jest poinformować Wynajmującego o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) przy wykorzystaniu następujących danych kontaktowych: 

- LOCKBOX sp. z o.o., ul. Bukowska 41, 62 – 070 Dąbrowa

- tel.: 604 407 407

- e-mail: kontakt@lockbox.pl

 1. Najemca może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy (stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe. 
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Najemca wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wynajmujący zwraca Najemcy wszystkie otrzymane od Najemcy płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Wynajmujący został poinformowany o decyzji Najemcy o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Wynajmujący może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Najemcy Boksu z powrotem – chyba że zaproponował, że sam odbierze Boks od Najemcy.
 4. Wynajmujący dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Najemcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Najemca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Najemca nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 5. Jeżeli Najemca zażądał rozpoczęcia świadczenia usług (udostępnienia Boksu do używania) przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Najemca zapłaci kwotę proporcjonalną do zakresu świadczenia spełnionego do chwili, w której Najemca poinformował o odstąpieniu od Umowy.
 6. Najemca zobowiązany jest do zwrotu (opróżnienia) Boksu w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Nieopróżnienie i niewydanie Boksu Wynajmującemu w tym terminie skutkować będzie naliczaniem kary umownej za bezumowne korzystanie z Boksu, począwszy od 15. dnia liczonego od dnia, w którym Najemca odstąpił od Umowy - § 5 ust. 1 pkt 3) lit. a) Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 7. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się także do Najemców – osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do CEIDG).

14 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Najemców w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (RODO) jest LOCKBOX sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie (62-070) przy ul. Bukowskiej 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572372, NIP: 7773253557, REGON: 362290948.
 2. W sprawach dotyczących danych osobowych Najemca może skontaktować się z Wynajmującym poprzez:
 1. Dane Najemców przetwarzane będą zgodnie z warunkami określonymi w RODO oraz ustawie z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24) (UODO) na podstawie:
 1. Wynajmujący przetwarza dane osobowe pochodzące bezpośrednio od Najemców, takie jak:
 1. Odbiorcami danych Najemców mogą być następujące kategorie podmiotów:
 1. Dane osobowe Najemców nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, to jest poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Czas przechowywania danych osobowych Najemców jest uzależniony od podstawy lub celu przetwarzania tych danych, w tym w szczególności dane te będą przetwarzane:
 1. Najemcom przysługują, w stosownym przypadku, określonym w szczególności przez przepisy Art. 15-22 RODO:
 1. Najemcy mogą wykonywać przysługujące im prawa poprzez złożenie stosownego żądania pod adres email: kontakt@lockbox.pl, lub na adres siedziby Wynajmującego.
 2. Podanie przez Najemcę danych jest dobrowolne, przy czym w niektórych sytuacjach jest warunkiem podjęcia przez Wynajmującego czynności, np. zawarcia i realizacji Umowy.
 3. Niepodanie danych przez Najemcę uniemożliwi Wynajmującemu:
 1. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym rozdziale, które dotyczą praw i informacji skierowanych do Najemcy, odnoszą się również do osób występujących w imieniu Najemcy (reprezentujących Najemcę).

15 KAUCJA

 1. Kaucja zostanie zwrócona Najemcy w terminie 30 dni od dnia zwrotu Boksu.
 2. Kaucja jest pobierana jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu zniszczenia Boksu ponad normalne zużycie w trakcie używania, oraz zabezpieczenia wszelkich innych należności finansowych, w tym w szczególności z tytułu czynszu i innych opłat należnych na podstawie Umowy i Regulaminu, a także z tytułu wynagrodzenia (odszkodowania) za bezumowne korzystanie z Boksu lub kar umownych.
 3. Wynajmującemu przysługuje prawo do żądania od Najemcy uiszczenia przy zawieraniu Umowy kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu za najem.

16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się wprowadzenie: 

1) nowych przepisów prawnych oraz ich nowelizacje, interpretacji przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji innych właściwych w tym zakresie urzędów lub organów kontrolnych, jeżeli zmiany te spowodują niemożliwość lub znacznie utrudnią wykonywanie umowy na obowiązujących warunkach 

2) dostosowanie do koniecznych zmian w systemie informatycznym Wynajmującego, 

3) zmiany w ofercie Wynajmującego, w tym w szczególności rozszerzenia, ulepszenia funkcjonalności istniejących usług lub rezygnacji z prowadzenia niektórych usług oferowanych przez Wynajmującego. 

 1. W celu zmiany lub uzupełnienia Regulaminu Wynajmujący poinformuje Najemcę o proponowanej zmianie lub uzupełnieniu Regulaminu przynajmniej 14 dni przed ich wejściem w życie przez przesłanie listem poleconym/e-mailem jednego egzemplarza zmienionego Regulaminu na ostatnio znany adres właściwy do korespondencji lub w razie jego braku - na adres wskazany w Umowie. W przypadku, gdy Najemca nie zaakceptuje zmienionego Regulaminu, ma on prawo w tej samej formie rozwiązać Umowę w najbliższym terminie wypowiedzenia. Złożenie oświadczenia o braku akceptacji zmian jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy Najmu w terminach wypowiedzenia, o których mowa w zdaniu poprzednim. Nierozwiązanie przez Najemcę Umowy Najmu w powyższy sposób będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na proponowane zmiany Regulaminu. 
 2. Jeśli Najemca wyraził zgodę na komunikację elektroniczną, korespondencja dotycząca stanu płatności Najemcy, w tym zaległości w płatnościach czynszu, w szczególności wezwania do zapłaty mogą być przesyłane również pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Najemcę, w związku z zawarciem Umowy. 
 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy Najmu. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Cennik usług dodatkowychUsługa

Jednostka 

Cena netto 

Cena brutto

Wynajem salki konferencyjnej 

1 h 

20,33 zł

25 zł

Kawa/herbata do salki konferencyjnej

1 filiżanka

4,06 zł

5 zł

Butelka wody do salki konferencyjnej z zastawą

1,5 l

5,69 zł

7 zł

Wypożyczenie wózka platformowego/płaskiego 

1 doba

16,26 zł

20 zł

Wynajem regału

1 miesiąc/1 sztuka

16,26 zł 

20 zł

Złożenie regału 

1 sztuka

16,26 zł

20 zł 

Usunięcie kłódki klienta 

1 sztuka

16,26 zł

20 zł 

Korzystanie z miejsca postojowego 

1 doba

40,65 zł

50 zł 


Przygotowanie towaru do wysyłki drobnej (bez opłaty kurierskiej)

1 sztuka

8,13 zł

10 zł


Przygotowanie towaru do wysyłki paletowej (bez opłaty kurierskiej)

1 sztuka

24,39 zł

30 zł 

Załącznik nr 2 do Regulaminu (dotyczy wyłącznie konsumentów oraz przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG)

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy):
…………………………………………………………….…………
miejscowość i data

………………………………………………………………
Imię i nazwisko Najemcy

………………………………………………………………

Adres Najemcy

Lockbox sp. z o.o.

 1. Bukowska 41

62-070 Dąbrowa

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy nr ………………….. zawartej w dniu……………………….. dotyczącej Boksu numer…………….

Zgadzam się na zwrot należności w związku z odstąpieniem Umowy na rachunek bankowy o numerze:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………..
podpis Najemcy i data (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Załącznik nr 3 

Warunkowe oświadczenie Najemcy o porzuceniu rzeczy wniesionych do Boksu

…………………………………………………………….………… 

miejscowość i data

……………………………………………………………

imię i nazwisko Najemcy/Nazwa Najemcy

………………………………………………………………
adres najemcy

Lockbox sp. z o.o.

 1. Bukowska 41

62-070 Dąbrowa

Warunkowe oświadczenie Najemcy o porzuceniu rzeczy wniesionych do Boksu

Niniejszym oświadczam, że porzucam stanowiące moją własność/własność Spółki* rzeczy zgromadzone przeze mnie/przez Spółkę* w Boksie numer …………, będącym przedmiotem Umowy nr …. zawartej w dniu …………………………, z zamiarem wyzbycia się ich własności (art. 180 k.c.) w przypadku nieodebrania przeze mnie tych rzeczy w terminie 30 dni od dnia ustania ww. Umowy. 

Porzucenie wskazanych rzeczy staje się skuteczne w 31. dniu po ustaniu Umowy.

Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku, gdyby okazało się, że wśród rzeczy wniesionych do Boksu znajdują się przedmioty lub substancje, których przechowywanie jest niedozwolone na mocy § 2 ust. 4 pkt 2), 4) (w zakresie przechowywania: tytoniu, cygar, papierosów, piwa, wina, innych alkoholi – niezależnie od ich wartości), 6)-14) Regulaminu – skutek porzucenia nie będzie odnosił się do takich przedmiotów lub substancji i w przypadku ich nieodebrania Wynajmujący w dalszym ciągu ma prawo do obciążania mnie kosztami ich przechowywania w Boksie, a gdyby z jakichkolwiek względów konieczna okazała się ich utylizacja bądź podjęcie względem nich innych czynności faktycznych lub prawnych – Wynajmujący ma prawo do obciążenia mnie kosztami ww. działań.

Nadto oświadczam, iż niniejsze oświadczenie pozostaje ważne także w przypadku ewentualnego aneksowania Umowy i/lub zmiany Boksu lub numeru udostępnianego Boksu.


……………………………………………………
podpis Najemcy

* - podkreślić właściwe