Polityka prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Lockbox spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie („Lockbox”) informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Lockbox, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt pod adresem ul. Batorowska 30, 62-070 Dąbrowa bądź z inspektorem danych osobowych drogą elektroniczną, Justyną Pieczyńską, poprzez: telefonicznie 604 407 407 lub pisemnie na adres mailowy kontakt@lockbox.pl . Informacja jest skierowana do obecnych i byłych klientów Lockbox oraz potencjalnych przyszłych klientów, a także ich wspólników, przedstawicieli ich organów, beneficjentów rzeczywistych oraz pracowników reprezentujących.

I. WSKAZANIE ADMINISTRATORA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lockbox spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie, ul. Bukowska 41, 62-070 Dąbrowa.

II. CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH:
Jeśli jest Pani/ Pan klientem Lockbox (osobą fizyczną), Lockbox przetwarza Pani/Pana dane osobowe tj.:
 imię̨, nazwisko,
 numer PESEL i/lub data urodzenia (w przypadku braku numeru PESEL),
 państwo urodzenia,
 obywatelstwo,
 seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,
 adres zamieszkania,
 nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności
gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Jeśli jest Pani/ Pan osobą reprezentującą klienta (osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej), Lockbox przetwarza Pani/Pana dane osobowe tj.:
 imię, nazwisko,
 numer PESEL lub data urodzenia (w przypadku braku numeru PESEL),
 państwo urodzenia,
 obywatelstwo,
 seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby.

Jeśli jest Pan beneficjentem rzeczywistym (definicja pojęcia beneficjenta rzeczywistego zamieszona została w wypełnianym przez klienta osobnym oświadczeniu) klienta Lockbox, Lockbox przetwarza Pani/Pana dane osobowe tj.:
 imię, nazwisko,
 numer PESEL lub data urodzenia(w przypadku braku numeru PESEL),
 państwo urodzenia,
 obywatelstwo,
 seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,
 adres zamieszkania,

Celem przetwarzania Pani/ Pana danych jest wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Lockbox w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej jako Instytucja Obowiązana w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 16) lit. c) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. „ustawa AML”) – tj. w celu wykonania prawnego obowiązku ciążącego na administratorze danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit c) RODO;

III. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są̨ pozyskiwane bezpośrednio od Pani/Pana, podanie przez Panią̨/Pana danych osobowych wynika z realizacji obowiązków wynikających z ustawy AML. Brak podania przez Panią̨/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych może stanowić przeszkodę̨ do zawarcia umowy oraz świadczenia przez Lockbox usług na rzecz Klienta Lockbox, bądź być podstawą zakończenia nawiązanej współpracy i świadczonych na rzecz Klienta usług.

IV. INFORMACJE O ODBIORCACH PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, Pani/Pana dane osobowe mogą̨ być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają̨ z przepisów prawa np. Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej;

V. OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą̨ przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów tj. w zakresie realizacji zawartej między Klientem Lockbox a Firmą Lockbox umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym z uwzględnieniem ustawowych okresów przechowywania danych osobowych i przedawnienia roszczeń.

VI. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Lockbox pragnie zapewnić Panią̨/Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo dobycia zapomnianym”) – w przypadku gdy: (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (iv) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku, gdy (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej zosobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania – w przypadku, gdy: (i) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Lockbox.

VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Lockbox Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PODMIOTÓW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO („EOG”) LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
Dane osobowe przetwarzane w związku z zawartą umową nie będą przekazywane do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.
Lockbox © 2024 Polityka prywatności